Nyfiken? Se vårt smakprov!

”Landet låångt borta och nära” är en interaktiv saga för barn av Lisbet Gemzell, en av Sveriges mest erfarna röstpedagoger. Hon arbetar med andning, röst, hållning, kroppsspråk och kommunikation. Läromedlet följer kursplanerna i musik, bild och svenska, årskurs 1-3. (Se tabell nedan) Det passar utmärkt för upplevelsebaserat och problembaserat lärande. En utförlig lärarhandledning ingår. Sagan ”Landet låångt borta och nära” är en berättelse i genren Fantasy. Den centrala konflikten behandlar kampen mellan ont och gott. Sagan handlar även om frihet och hur viktigt det är att använda sin fantasi och känna livsglädje. Genom de fyra elementen – jord, eld, luft och vatten – uppmärksammas naturen och vikten av att respektera och njuta av jordens resurser. Läromedlet är ett konstnärligt material med sångtexter, noter, musik, sagoberättelse och video. Du som lärare kan hjälpa dina elever att använda sin fantasi och utvecklas genom eget skapande. Eleverna lär känna sig själva bättre och upptäcker sina resurser. Övningarna hjälper barnen att bygga en bra självkänsla och förstå skillnaden mellan sitt eget jag och omvärldens förväntningar på deras personlighet vad gäller intressen, kön och bakgrund.

Veta mer? Se introduktionsfilm med Lisbet Gemzell!


Köp licens till Sagan till dig som lärare eller till hela skolan. Det är läraren som använder läromedlet/verktyget i övningar med eleverna. Läromedlet följer LGR11. Det är ämnesöverskridande och baseras på kursplanerna i svenska, musik och bild för årskurs 1-3. Utmärkt även för specialpedagoger. Läromedlet är granskat och godkänt av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Specialpedagoger har stor glädje av materialet och kan använda det tillsammans med sina elever. Eleverna får lättare att koncentrera sig, att slappna av, att känna igen känslor och träna på att använda rösten och kroppen. De använder sin fantasi och kreativitet på ett positivt sätt.

GL-Hemsidesbild_795x 306_01

Lågstadiet Årskurs 1-3
Musik-Bild-Svenska
Läromedlet följer LGR11
Interaktiv saga

Låt dig och dina elever inspireras av de fyra elementen luft, jord, eld och vatten!

Kom i gång på 15 minuter.

Sagan är starten till övningsmaterialet om de fyra elementen. Exempelvis kan du använda sagan vid morgonsamlingen. En del per dag.

Förslag på upplägg:
1. Lyssna på hela sagan
2. Lyssna på sagan och säg efter eller sjung efter
3. Tillval med övningar

Innehåll:
En dramatiserad ljud-saga (58 min)
8 st ljudfiler med sagan
4 st ljudfiler med övningar
6 st ljudfiler med sånger
6 st ljudfiler med pianoackompanjemang
4 st videofilmer med övningar
1 st introduktionsvideo
Lärarhandledning
Sångtexter
Nothäfte

Sekretesspolicy

Lisbet Gemzell är sång- och teaterutbildad samt har studerat till talpedagog vid Lärarhögskolan i Stockholm. Tidigare har hon gjort läromedlen: ”Leka med Rösten”
”Leka med Språket”
och kursen ”TALA”.
Lisbet Gemzell undervisar lärare. företagsledare, präster, telefonister och guider. Hon anlitas regelbundet av Sveriges Radio och TV.

Priser

Klasslicens (lärarlicens) 795 kr/läsår
Skollicens                       1500 kr/läsår

Kursplan och delmoment Läromedel
Bild årskurs 1-3 Sagan ”Landet låångt borta och nära”
Bildframställning Ämnet Bild
”Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.” Eleverna inspireras av Sagan och kan illustrera delar av eller hela sagan med olika tekniker och exempelvis skapa ett större grupparbete som kan pågå under hela terminen.
Källa: Skolverket Källa: Good Learning

 

Kursplan och delmoment Läromedel
Musik årskurs 1-3 Sagan ”Landet låångt borta och nära”
Musicerande och musikskapande Ämnet Musik
”Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel. Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. Enkla former av musik-skapande, till exempel med utgångs-punkt i text eller bild. Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.” Eleverna sjunger sångerna som är kopplade till Sagan och Elementen. Eleverna lär sig och övar genom imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
Källa: Skolverket Källa: Good Learning

 

Kursplan och delmoment Läromedel
Svenska årskurs 1-3 Sagan ”Landet låångt borta och nära”
Läsa och skriva Ämnet Svenska
”Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.” Eleverna kan skriva små berättelser inspirerade av de fyra elementen. Eleverna kan utveckla Sagan och dess karaktärer i egna berättelser.
Tala, lyssna och samtala Ämnet Svenska
”Att lyssna och återberätta i olika sam-talssituationer. Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardags-nära ämnen för olika mottagare.” Eleverna kan öva på att återge Sagan i muntlig form. Eleverna kan diskutera de olika teman som finns i Sagan, exempelvis att ta hand om naturen och den jord vi lever på.
Berättande texter och sakprosatexter Ämnet Svenska
”Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, […], dramatik, sagor och myter.
”Berättande texters budskap, uppbygg-nad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.”
Sagan bygger på välkända myter och teman som också kan kopplas till klassiska sagor som behandlar kampen mellan ont och gott. Genren Fantasy är mycket populär hos dagens barn.
Eleverna kan med hjälp av läraren analysera hur en saga är uppbyggd och diskutera de olika karaktärerna och deras utmärkande drag.
Sagans interaktiva uppbyggnad fungerar utmärkt med exempelvis Blended Learning och modern teknik. Den fungerar på olika plattfor-mar, som datorer, läsplattor och Smart Phones.
Språkbruk Ämnet Svenska
”Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.”
”Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.”
”Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser. Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan för-stärkas genom röstläge och kroppsspråk.
Eleverna kan återge Sagan i olika former.
Övningarna som är kopplade till elementen lär eleverna att känna igen olika känslor.
Dessa ämnen behandlas utförligt i Video-filmerna och övningarna som finns i Saga-materialet. Övningarna visas tydligt så att eleverna kan titta och göra efter och även träna på att följa instruktioner.
Källa: Skolverket Källa: Good Learning